Informatieverplichtingen Advocatenkantoor Öz

NOvA[1]
Mr. M. Öz is lid van de Nederlands Orde van Advocaten. De NOvA is gevestigd in Den Haag aan de Neuhuyskade 94 te 2596 XM. De NOvA is bereikbaar op
telefoonnummer 070 – 3353535 en per e-mail via info@advocatenorde.nl.

 

Rechtsgebiedenregister

Mr. M. Öz heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:


- Strafrecht

- Personen- en familierecht

- Slachtofferrecht

- Algemene rechtspraktijk


Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de NOvA tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.[2]

 

Derdengelden
Advocatenkantoor Öz werkt met de Stichting Beheer Derdengelden Veem Advocaten en draagt zorg voor een onverwijlde overdracht van die gelden aan de rechthebbende. De derdengelden rekeningnummer van mr. M. Öz is NL49ABNA0102490848 o.v.v. Advocatenkantoor Öz.

 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
mw. mr. M. Öz is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid bij:
Zicht volmachtbedrijf

Postbus 80

1800 AB Alkmaar

De risicodrager is Markel Insurance SE voor 100,00%.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van mr. M. Öz kent een verzekerd bedrag van € 500.000 euro per aanspraak met een maximum van € 1.000.000 euro per verzekeringsjaar. Het eigen risico bedraagt €2000,- euro per aanspraak. Deze verzekering biedt dekking voor aanspraken die worden ingesteld en/of in rechte aanhangig worden gemaakt in de gehele wereld. Deze verzekering biedt echter geen dekking voor aanspraken waarop het recht van de USA van toepassing is en/of die in de USA in rechte aanhangig worden gemaakt. Deze verzekering biedt dekking voor de aansprakelijkheid van een verzekerde voor door derden geleden schade als gevolg van een beroepsfout binnen de verzekerde hoedanigheid: a. gemaakt tijdens de verzekeringsperiode, of b. gemaakt voor de verzekeringsperiode, mits verzekerde aantoont dat er op het moment van de beroepsfout (elders) een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van kracht was. Of de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een bepaald geval dekking biedt en/of tot enige uitkering leidt, is afhankelijk van de verzekeringsvoorwaarden. Zie voor meer informatie de algemene voorwaarden van Markel Insurande SE.[3]


Klachten

Advocatenkantoor Öz hecht grote waarde aan de tevredenheid aan haar cliënten en doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het zijn dat u - om welke reden dan ook - ontevreden bent over een bepaald aspect van mijn dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat u dan kunt doen.

Het uitgangspunt is dat eerst intern wordt bezien of uw klacht opgelost kan worden. Indien u een klacht heeft, verzoek ik u eerst uw bezwaren voor te leggen aan uw eigen advocaat. Mr. M. Öz zal in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden.

Mocht dat niet tot een oplossing leiden, dan heeft Advocatenkantoor Öz, de heer mr. J. Kleiman aangewezen als interne klachtenfunctionaris. Eventuele klachten kunnen aan hem gericht worden.

Advocatenkantoor Öz hanteert daarbij de klachtenregeling overeenkomstig het model van de orde. Indien u een klacht heeft en mij dat laat weten, waardeer ik dat zeer. U kunt ervan uitgaan dat ik alle klachten meeneem in de evaluatie van mijn kantoor.

 

[1] “De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) is de publiekrechtelijke beroepsorganisatie voor de advocatuur. De NOvA is op basis van de Advocatenwet ingesteld op 1 oktober 1952. Alle advocaten in Nederland vormen gezamenlijk de NOvA.”

[2] https://zoekeenadvocaat.advocatenorde.nl/advocaten/noord-scharwoude/mevrouw-mr-m-oz/19690806589

[3] https://www.markelinsurance.nl/wp-content/uploads/2018/09/BA-ADV-MISE-2018.pdf