Direct Contact? Bel: 06 46 27 15 51

Advocaat M. Öz

Algemene voorwaarden Advocatenkantoor Öz

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Advocatenkantoor Öz is een eenmanspraktijk waarin mw. mr. M. Öz zich ten doel stelt het (doen) uitoefenen van de rechtspraktijk, in het bijzonder de uitoefening van het beroep van advocaat met als specialisme Strafrecht, Personen- en familierecht, Slachtofferrecht alsmede een Algemene praktijk
 2. Deze algemene voorwaarden zijn – met uitsluiting van de eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever – van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht (inclusief aanvullende opdrachten en/of vervolgopdrachten) die met Advocatenkantoor Öz worden gesloten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. Dit geldt ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Het bepaalde in artikel 7:404, 407 lid 2 en 409 lid 1 B.W. wordt ter zijde gesteld.
 3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.AdvocaatOz.nl,  liggen ter inzage bij Advocatenkantoor Öz, gevestigd te 1723 HZ Noord Scharwoude aan de Mossel 17 F en worden op verzoek toegestuurd.
 5. Advocatenkantoor Öz is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar zijn geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.
 6. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en vervolgopdrachten aan Advocatenkantoor Öz, alsmede op alle andere rechtshandelingen en rechtsverhoudingen met derden. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van opdrachtgever, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2 Identificatieplicht en informatieverstrekking

 1. Advocatenkantoor Öz is o.a. op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ( Wwft ) verplicht om haar opdrachtgevers te identificeren. Verder is Advocatenkantoor Öz op grond van de Wwft verplicht een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie van of ten behoeve van een cliënt te melden aan de Financial Intelligence Unit Nederland te Zoetermeer.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Advocatenkantoor Öz, alsmede door haar ingeschakelde derden, aangeeft of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Advocatenkantoor Öz worden verstrekt.
 3. Indien de in het vorige lid bedoelde en voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet (tijdig) zijn verstrekt, heeft Advocatenkantoor Öz het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Ook eventuele adreswijzigingen en/of wijzigingen in telefonische bereikbaarheid dienen zo spoedig mogelijk aan Advocatenkantoor Öz kenbaar te worden gemaakt.
 5. Nadat de opdracht is geëindigd, worden door Advocatenkantoor Öz in het kader van de opdracht verkregen gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn opgeslagen. Aan het einde van de bewaartermijn is Advocatenkantoor Öz gerechtigd gearchiveerde gegevens te vernietigen
 6.  

Artikel 3 AVG

 1. Bij het uitvoeren van opdrachten heeft Advocatenkantoor Öz te maken met persoonsgegevens. In dat geval geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG verplicht de verwerkingsverantwoordelijke om schriftelijk (of in een andere gelijkwaardige vorm) afspraken te maken met zijn verwerker(s) over de omgang met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AVG verwijs ik u graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).
 2. Advocatenkantoor Öz respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan mij wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Advocatenkantoor Öz verwerkt.
 3. Advocatenkantoor Öz verwerkt de volgende persoonsgegevens: Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling van uw zaak; Deze kan Advocatenkantoor Öz van u ontvangen, maar ook van derden. Persoonsgegevens die Advocatenkantoor Öz nodig heeft om u namens mijn cliënt aan te schrijven of u te betrekken in een gerechtelijke procedure; Persoonsgegevens uit openbare bronnen.
 4. Advocatenkantoor Öz verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden: Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst, het voeren van (gerechtelijke) procedures; Het innen van declaraties; Advisering, bemiddeling en verwijzing; Het voldoen aan de betreffende juridische en wettelijke verplichtingen.
 5. Advocatenkantoor Öz verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG: Wettelijke verplichting; Uitvoering van een overeenkomst; Verkregen toestemming van betrokkene(n); Gerechtvaardigd belang.
 6. Advocatenkantoor Öz deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan praktijkwaarnemer, mr. J. Kleiman, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Advocatenkantoor Öz.

 

Artikel 4 Overeenkomst van opdracht

 1. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door Advocatenkantoor Öz is aanvaard. De werkzaamheden in het kader van de uitvoering van voormelde werkzaamheden vinden plaats onder verantwoordelijkheid van mr. M. Öz en met uitsluiting van het bepaalde in de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW. Het voorgaande geldt ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Een overeenkomst van opdracht met Advocatenkantoor Öz behelst uitdrukkelijk een inspanningsverplichting van de advocaat en geen resultaatsverplichting.
 2. De advisering door Advocatenkantoor Öz ziet nimmer op de fiscale aspecten van enig handelen of nalaten, tenzij de opdrachtgever een andersluidende schriftelijke mededeling van Advocatenkantoor Öz ontvangt.
 3. Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan de individuele deelnemer aan het samenwerkingsverband die deze opdracht ontvangt en aanvaardt, zulks onder de (uitsluitende) toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn bedongen ten behoeve van alle deelnemers aan het samenwerkingsverband alsmede voor al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor een deelnemer werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest alsmede op alle uit de opdracht voortvloeiende vervolgopdrachten.
 4. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen enkel recht ontlenen.
 5. De cliënt staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan Advocatenkantoor Öz ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Het is de cliënt toegestaan informatie anders dan door persoonlijke afgifte aan mw. mr. M. Öz ter beschikking te stellen.
 6. De cliënt is ervan op de hoogte dat mr. M. Öz de door de Nederlandse Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels en (voor zover van toepassing) de gedragscodes van de Raad voor Rechtsbijstand bij de uitoefening van haar praktijk dient te accepteren. De cliënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

 

Artikel 5 Honorarium

 1. Vaststelling van het honorarium geschiedt in beginsel op basis van het gewerkte aantal uren, tenzij anders wordt overeengekomen.
 2. Het in rekening te brengen uurtarief wordt bepaald, in beginsel aan de hand van het basis uurtarief. Het basis uurtarief bedraagt per 1 januari 2021 € 195,- exclusief 21 % BTW, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Advocatenkantoor Öz heeft het recht de uurtarieven jaarlijks per 1 januari te indexeren, minimaal conform de wettelijke indexering.
 4. De door Advocatenkantoor Öz aan haar opdrachtgever in rekening te brengen honorariumbedragen, zijn naast het basis uurtarief gebaseerd op uurtarieven die variëren afhankelijk van de ervaring en specialistische kennis van mr. M. Öz.
 5. Naast het honorarium zal Advocatenkantoor Öz de ten behoeve van opdrachtgever noodzakelijkerwijs gemaakte onkosten in rekening brengen. De onkosten bestaan o.a. uit verschotten (aan derden betaalde of te betalen kosten, zoals kosten van deurwaarder en/of procureur en bijvoorbeeld uittreksel kosten) en reiskosten. . De kosten die op enige wijze samenhangen met deze derden worden aan opdrachtgever in rekening gebracht. Voor de gedragingen van deze derden draagt Advocatenkantoor Öz geen aansprakelijkheid.
 6. Over alle door Advocatenkantoor Öz verrichte werkzaamheden is opdrachtgever BTW verschuldigd. BTW-heffing geschiedt (conform het wettelijk vastgestelde percentage) zowel bij voorschotdeclaratie, tussentijdse declaratie, als bij einddeclaratie.
 7. In Nederland is het advocaten niet toegestaan het “no cure no pay”-beginsel te hanteren. Dergelijke afspraken, waarbij de advocaat slechts wordt betaald wanneer zij de zaak wint, kunnen daarom niet met Advocatenkantoor Öz worden gemaakt.
 8. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp zal de door opdrachtgever verschuldigde eigen bijdrage zo spoedig mogelijk na aanvang van de werkzaamheden als voorschot bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 9. Indien een verzoek om gefinancierde rechtshulp (toevoeging) wordt afgewezen, wordt ter zake de werkzaamheden een uurtarief overeengekomen, vermeerderd met 21% BTW of een prijsafspraak gemaakt.
 10. Een specificatie van de door mr. M. Öz in het kader van de uitvoering van de aan de opdracht bestede uren zal op eerste verzoek daartoe van de opdrachtgever, worden overgelegd.
 11. De betalingstermijn van declaraties bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de betreffende declaratie is vermeld. De opdrachtgever doet afstand van elk recht om een beroep te doen op opschorting of verrekening.
 12. Advocatenkantoor Öz kan meerdere advocaten en/of juristen in een zaak werkzaam laten zijn.
 13. Advocatenkantoor Öz kan van opdrachtgever zowel voorafgaand als gedurende een opdracht een voorschot van het honorarium verlangen voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd c.q. voortgezet.

 

Artikel 6 Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

 1. Advocatenkantoor Öz (meer specifiek mr. M. Öz) met KvK-nummer 69667721 is verzekerd tegen    
  beroepsaansprakelijkheid bij:
  Zicht Volmachtbedrijf
  Postbus 80
  1800 AB Alkmaar
 2. De risicodrager is Markel Insurance SE voor 100,00%.
 3. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Advocatenkantoor Öz kent een verzekerd bedrag van € 500.000 euro per aanspraak met een maximum van € 1.000.000 euro per verzekeringsjaar. Het eigen risico bedraagt €2000,- euro per aanspraak. Deze verzekering biedt dekking voor aanspraken die worden ingesteld en/of in rechte aanhangig worden gemaakt in de gehele wereld. Deze verzekering biedt echter geen dekking voor aanspraken waarop het recht van de USA van toepassing is en/of die in de USA in rechte aanhangig worden gemaakt.
 4. Deze verzekering biedt dekking voor de aansprakelijkheid van een verzekerde voor door derden geleden schade als gevolg van een beroepsfout binnen de verzekerde hoedanigheid: a. gemaakt tijdens de verzekeringsperiode, of b. gemaakt voor de verzekeringsperiode, mits verzekerde aantoont dat er op het moment van de beroepsfout (elders) een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van kracht was. Of de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een bepaald geval dekking biedt en/of tot enige uitkering leidt, is afhankelijk van de verzekeringsvoorwaarden. Zie voor meer informatie de algemene voorwaarden van Markel Insurande SE.[1]
 5. Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW vervallen alle vorderingsrechten en andere aanspraken en bevoegdheden jegens mr. M. Öz in ieder geval 6 (zes) maanden nadat de gelaedeerde partij op de hoogte was of behoorde te zijn van het schade toebrengende feit.

 

Artikel 7 Derdengelden rekening

 1. Mr. M. Öz draagt er zorg voor dat de door haar ontvangen derdengelden worden gestort aan de Stichting Beheer Derdengelden Veem Advocaten. De derdengelden rekeningnummer van mr. M. Öz is NL49ABNA0102490848 o.v.v. Advocatenkantoor Öz.

 

Artikel 8 Waarneming

 1. Advocatenkantoor Öz heeft met mr. J. Kleiman, gevestigd aan De Mossel 17F te Noord-Scharwoude, een schriftelijke overeenkomst tot kantoorwaarneming voor de gevallen waarin mr. M. Öz gepland of ongepland afwezig is.

 

Artikel 9 Archief

 1. Advocatenkantoor Öz zal de door haar opgebouwde dossiers inclusief de zich daarin bevindende authentieke akten, vonnissen en beslissingen van al dan niet rechterlijke instanties gedurende een termijn van vijf jaren na afloop van opdrachtverlening bewaren. Gedurende die termijn kunnen authentieke akten of andere (originele) stukken uit het dossier worden verstrekt tegen ondertekening van een ontvangstbewijs. Na verloop van de genoemde termijn zal zonder nadere aankondiging tot vernietiging van het dossier worden overgegaan.

 

Artikel 10 Uitsluitingsclausule

 1. De in de onderhavige algemene voorwaarden omschreven uitsluitingen van aansprakelijkheid strekken zich mede uit tot aansprakelijkheid in verband met het niet deugdelijk functioneren van door Advocatenkantoor Öz bij de uitvoering van de dienstverlening gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere middelen, geen uitgezonderd, alsmede voor het onderschept worden van audio en/of datatransmissies van telefoon, fax of e-mail, voor zover het niet deugdelijk functioneren aan Advocatenkantoor Öz kan worden toegerekend.
   

Artikel 11 Klachten

 1. Advocatenkantoor Öz hecht grote waarde aan de tevredenheid aan haar cliënten en doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het zijn dat u - om welke reden dan ook - ontevreden bent over een bepaald aspect van mijn dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat u dan kunt doen.
 2. Het uitgangspunt is dat eerst intern wordt bezien of uw klacht opgelost kan worden. Indien u een klacht heeft, verzoek ik u eerst uw bezwaren voor te leggen aan uw eigen advocaat. Mr. M. Öz zal in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden.
 3. Mocht dat niet tot een oplossing leiden, dan heeft Advocatenkantoor Öz, de heer mr. J. Kleiman aangewezen als interne klachtenfunctionaris. Eventuele klachten kunnen aan hem gericht worden.
 4. Advocatenkantoor Öz hanteert daarbij de klachtenregeling overeenkomstig het model van de orde. Download hier de klachtenregeling van Advocatenkantoor Öz.
 5. Indien u een klacht heeft en mij dat laat weten, waardeer ik dat zeer. U kunt ervan uitgaan dat ik alle klachten meeneem in de evaluatie van mijn kantoor.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht

 1. De rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Öz en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Advocatenkantoor Öz maakt gebruik van een kantoorklachtenregeling. Indien geschillen niet kunnen worden beslecht middels de kantoorklachtenregeling worden geschillen bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Holland.

 

 

 

Versie april 2021

 

[1] https://www.markelinsurance.nl/wp-content/uploads/2018/09/BA-ADV-MISE-2018.pdf